Intern Reglement

INTERN COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT VAN

SCHAAKCLUB “OUD ZUYLEN UTRECHT”

Versie 04-09-2018

1. STATUS REGLEMENT

Dit reglement heeft betrekking op alle in hoofdstuk 2 genoemde activiteiten van Schaakclub Oud Zuylen Utrecht op haar wekelijkse clubavond.

Het recht tot deelname aan de activiteiten is onder te verdelen in drie categorieen :

 • Alle actieve leden van de vereniging mogen aan alle activiteiten deelnemen, mits zij voldaan hebben aan hun financiele verplichtingen.

 • Een ieder die overweegt lid te worden mag tot een maximum van 3 avonden vrij deelnemen aan alle interne activiteiten.

 • Alle leden van bij STIBUS aangesloten verenigingen mogen vrij deelnemen aan alle interne activiteiten met uitzondering van de interne competitie.

Kampioenstitels behorende bij de competities en kampioenschappen die in dit document zijn beschreven, worden alleen verleend aan leden van Schaakclub Oud Zuylen Utrecht. Resultaten worden niet voor ratingverwerking doorgegeven aan de KNSB of de FIDE.

Voor alle partijen is de nieuwste uitgave van de ‘regels voor het schaakspel’ van de FIDE van kracht, tenzij hiervan in dit reglement wordt afgeweken.

De leiding van de clubavond berust bij de wedstrijdleider intern, of diens vervanger.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de intern wedstrijdleider of diens vervanger.

2. INTERNE COMPETITIES EN KAMPIOENSCHAPPEN

Om de titel ‘Kampioen van Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht’ wordt gespeeld in een interne competitie. In deze competitie worden ook de resultaten van de interne bekercompetitie en de teamschaak partijen meegeteld.

De bekercompetitie is een knock-out competitie. Er wordt gespeeld om de Jo Drijverbokaal. Resultaten uit de interne bekercompetitie tellen mee voor de interne competitie.

Teamschaak is geen competitie op zich, maar een afspraak om op verzoek spelers van gelijke sterkte (of uit hetzelfde team) tegen elkaar in te delen om te trainen voor de eerstvolgende KNSB competitieronde. Teamschaak wedstrijden tellen mee voor de interne competitie.

De rapidcompetitie omvat 12 rapidpartijen verdeeld over 3 avonden. De bedenktijd is 20 minuten p.p.p.p. De winnaar mag zich rapidkampioen van Oud Zuylen Utrecht noemen.

De snelschaakcompetitie wordt op één avond gespeeld in voorrondes en finalegroepen. De bedenktijd is 10 minuten p.p.p.p. De winnaar mag zich snelschaakkampioen van Oud Zuylen Utrecht noemen.

De blitzcompetitie wordt op één avond gespeeld in voorrondes en finalegroepen. De bedenktijd is 5 minuten p.p.p.p. De winnaar mag zich blitzkampioen van Oud Zuylen Utrecht noemen.

Het Norbruistoernooi wordt op één avond gespeeld, het is een vierkampen-rapidtoernooi met een bedenktijd van 25 minuten. Uit alle groepswinnaars met een 100% score wordt de winnaar van de wisselbeker geloot.

2.1. Interne Competitie (of reguliere competitie)

2.1.1. Aan- en afmelden

Voor het maken van de indeling is het noodzakelijk dat alle deelnemers zich voor 19:45 uur bij de wedstrijdleider melden. Dat melden kan persoonlijk in de speelzaal, via Whatsapp, Signal, SMS of telefonisch naar 06-14912892. Meldingen met lage urgentie kunt u ook doen via wedstrijdleiderintern@oudzuylenutrecht.nl.

Spelers die zelden voor 19:45 uur in de speelzaal zijn, kunnen verzoeken om ‘standaard aangemeld’ te worden. Hiermee geven zij aan altijd ingedeeld te willen worden, tenzij ze zich voor 19:45 uur afmelden. Een speler die ‘standaard aangemeld’ staat en zich vergeet af te melden verliest zijn partij.

De lijst met personen die ‘standaard aangemeld’ zijn ligt ter inzage op de clubavond.

Voor afmeldingen in verband met externe wedstrijden is de betreffende teamleider verantwoordelijk. Hij wordt geacht de wedstrijdleider intern op te nemen in de e-mail communicatie over de teamsamenstelling.

2.1.2. Speeltempo

De speeltempo in de interne competitie is 1:40 uur voor de gehele partij, met een toevoeging van 10 seconden voor iedere zet. In partijen met jeugdspelers (jonger dan 16 jaar, en clubrating lager dan 1900) kan op verzoek van de jeugdspeler de basistijd worden verkort tot 1:15. De toevoeging blijft gelijk.

2.1.3. Indeling

De indeling wordt gemaakt volgens het Keizersysteem. Hiervoor worden de programma’s Scol of Sevilla gebruikt. Als basis wordt de hoogst geplaatste beschikbare speler ingedeeld tegen de op een na hoogst geplaatste speler. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende indelingsregels :

 • Tussen twee ontmoetingen zitten voor beide spelers minimaal 8 gespeelde partijen (tegen andere tegenstanders). Bovendien is een tweede ontmoeting pas mogelijk als 1/3 van de competitie gespeeld is, en de derde zodra 2/3 van de competitie gespeeld is.

 • Bij een tweede of derde ontmoeting wordt de kleur gewisseld t.o.v. de ontmoeting daarvoor.

 • Een speler kan geen witsaldo groter dan 2 of kleiner dan -2 krijgen.

 • Een speler kan maximaal twee keer dezelfde kleur achter elkaar krijgen.

 • Bij een handmatig ingevoerde partij (beker of teamschaak), of wanneer er zeer weinig spelers aanwezig zijn kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.

Bij het indelen van de eerste twee ronden in een seizoen kan de wedstrijdleider afwijken van de standaardindeling van het keizersysteem.

2.1.4. Start partijen

Het officiele aanvangstijdstip is 19:45 uur. Om 20:15 uur worden de klokken bij de nog ontbrekende spelers gestart. Spelers die een uur na het officiele aanvangstijdstip nog niet aan het bord zijn verschenen verliezen hun partij.

2.1.5. Puntentelling

Iedere speler heeft een waarde (genaamd: Rang) die behoort bij zijn plaats op de ranglijst. Aan het begin van het seizoen wordt de rang van de hoogste speler vastgesteld. Per plaats op de ranglijst zakt de rang telkens met 1 punt.

De score van een speler wordt bepaald door :

 • De rangen van alle tegenstanders waarvan gewonnen is bij elkaar op te tellen;

 • De helft van alle rangen van de tegenstanders waartegen gelijk is gespeeld;

 • Compensaties van afmeldingen (1/3), uitlotingen (2/3) en externe partijen* (1/2) te vermenigvuldigen met de eigen rang;

 • (t/m 2017/2018) Als laatste nog éénmaal de eigen rang zoals deze was aan het begin van de competitie.

 • (vanaf 2018/2019) Als laatste nog éénmaal de eigen rang na herberekening.

(*) Een afmelding op een reguliere competitieavond geldt als (1/2), indien op een andere dag in diezelfde week een externe partij is gespeeld.

Als de scores van alle spelers berekend zijn, wordt de ranglijst hierop gesorteerd. Hierdoor wijzigen spelers van plaats, waardoor de rangen veranderen en de score opnieuw moet worden berekend. De computer herhaalt deze berekening een aantal keer tot de ranglijst stabiel is.

2.1.6. Eindstand

De speler die aan het eind van het seizoen de hoogste keizerscore heeft behaald, wordt uitgeroepen tot clubkampioen.

2.1.7. Groepen

Deelnemers aan de interne competitie worden ingedeeld in drie groepen, genaamd 1, 2 en 3. Aan het eind van het seizoen krijgen de winnaars van groep 2 en 3 een prijs. De indeling in groepen gebeurt als volgt: De prijswinnaars van groep 2 en 3 uit het voorgaande seizoen gaan een groep omhoog; De andere spelers worden op basis van hun interne clubrating verdeeld over de andere groepen zodat alle groepen ongeveer even groot zijn.

2.1.8. Inhaalavonden

In de loop van het jaar zijn er meerdere gelegenheden om gemiste partijen in te halen. Een inhaalavond mag alleen worden benut indien daar een afmelding op een reguliere competitieavond tegenover staat.

Alle resultaten van partijen die het maximaal toegestane aantal overschrijden, worden gecorrigeerd naar een normale afmelding.

2.2. Bekercompetitie

De bekercompetitie is een knock-out competitie tussen spelers die zich daarvoor hebben aangemeld. Partijen voor deze competitie worden op de reguliere competitieavond gespeeld, en tellen bovendien mee voor de interne competitie.

2.2.1. Deelname

Direct na de algemene ledenvergadering wordt men in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor deelname aan de bekercompetitie.

2.2.2. Loting

Op de eerste clubavond na de vergadering wordt de loting verricht. Deze wordt op de website gepubliceerd. Om een knock-out competitie te spelen is een deelnemersaantal van 64 of 32 (of een andere macht van 2) nodig. Dit wordt bereikt door het spelen van een voorronde. De spelers die de voorronde moeten spelen worden door dezelfde loting bepaald.

2.2.3. Indeling

Alle bekerpartijen die gespeeld moeten worden zijn zichtbaar op de website. Zodra op een clubavond beide spelers voor een partij aanwezig zijn worden deze tegen elkaar ingedeeld. Ook als de voorgaande bekerronde nog niet compleet gespeeld is.

2.2.4. Uiterste speeldatum

Voor iedere ronde wordt een uiterste speeldatum bepaald zodat voor iedere ronde ongeveer evenveel weken beschikbaar zijn en de finale tegen het eind van het seizoen gespeeld kan worden. Het is aan de spelers zelf om te zorgen dat iedere partij voor de uiterste speeldatum van de betreffende ronde gespeeld is. Als de partij na het verstrijken van de uiterste speeldatum niet is gespeeld, beslist de wedstrijdleider wie er door gaat naar de volgende speelronde. In de meeste gevallen zal dat de speler zijn die het vaakst beschikbaar is geweest om de partij te spelen; degene met de meeste interne partijen in de speelperiode. Deze reglementaire uitslag geldt alleen om te bepalen wie er voor de volgende bekerronde geplaatst wordt.

2.2.5. Winst / Verlies / Remise

De winnaar van een bekerpartij gaat door naar de volgende ronde. De verliezer valt af. Bij remise wordt een extra partij ingepland, met verwisselde kleur. Deze partij wordt op een andere avond gespeeld. Eindigt ook deze partij in remise, dan gaat de speler met de laagste clubrating door naar de volgende ronde. De clubrating wordt bij de indeling op de website vermeld, en betreft de rating op het moment dat beide spelers zich voor de bekerwedstrijd geplaatst hebben.

2.2.6. Winnaar

De speler die de finalewedstrijd wint is winnaar van de bekercompetitie en ontvangt een wisselbeker genaamd de ‘Jo Drijverbokaal’.

2.3. Teamschaak

Indien er een keizerronde is, op de dinsdag direct voorafgaand aan een KNSB zaterdag geldt dit als een teamschaakavond. Een speler kan verzoeken tegen een specifieke clubgenoot te worden ingedeeld om te oefenen voor de komende KNSB-ronde. Teamschaak partijen tellen mee voor de interne competitie.

2.4. Rapidkampioenschap

Het rapidkampioenschap wordt gespeeld op drie vooraf vastgestelde speelavonden in het seizoen. Per avond worden er vier partijen gespeeld.

2.4.1. Aan/Afmelden

De aan/afmeldregeling uit paragraaf 2.1.1. is van toepassing op de eerste ronde van een rapidavond. Voor de overige ronden wordt op de avond zelf gekeken wie er aanwezig is.

2.4.2. Speeltempo

De speeltempo bedraagt 20 minuten p.p.p.p.

2.4.3. Indeling

De indeling wordt gemaakt op basis van het Zwitsers systeem, middels de indelingsprogramma’s Scol of Sevilla.

2.4.4. Start partijen

De eerste ronde van de avond start om 20:00 uur, verdere rondes worden aansluitend gespeeld.

2.4.5. Puntentelling

Een gewonnen partij levert 1 punt op, een remise levert ½ punt op. Afmeldingen leveren ook ½ punt op, tot een maximum van 4 afmeldingen.

2.4.6. Eindstand / Winnaar

Degene die na 12 ronden de meeste punten heeft, wordt uitgeroepen tot rapidkampioen van Oud Zuylen Utrecht. Indien meerdere spelers gelijk eindigen op de eerste plaats wordt de winnaar bepaald door het achtereenvolgens toepassen van onderstaande criteria tot er uitsluitsel is :

 • Het onderling resultaat;

 • Het aantal weerstandspunten;

 • Het aantal Sonneborn-Berger punten;

 • Een Armageddon partij. (wit 6 min, zwart 5 min. Bij remise wint zwart)

2.5. Snelschaakkampioenschap

Het snelschaakkampioenschap wordt gespeeld op één vooraf vastgestelde avond in het seizoen. Het aantal ronden is afhankelijk van het aantal deelnemers. Er wordt naar gestreefd om één voorronde te spelen, gevolgd door één finaleronde.

2.5.1. Aan/Afmelden

De aan/afmeldregeling uit paragraaf 2.1.1. is van toepassing.

2.5.2. Speeltempo

Het speeltempo is 10 minuten p.p.p.p.

2.5.3. Indeling

Het streven is alle deelnemers in te delen in groepen waarin iedereen tegen elkaar speelt. (round robin), en vervolgens finalegroepen te maken met alle winnaars, alle 2e plaatsen, alle 3e plaatsen.. etc.

2.5.4. Start partijen

Rond 20:00 uur zijn de groepsindelingen gereed en kunnen de partijen starten.

2.5.5. Puntentelling

1, ½ of 0 per partij. De uitslagen uit de eerste groepsfase worden alleen gebruikt om de indeling in de finalegroepen te bepalen. De uitslagen van de finalegroepen worden gebruikt om de eindclassificatie te bepalen.

2.5.6. Eindstand/Winnaar

De ‘snelschaakkampioen van Oud Zuylen Utrecht’ is het Oud Zuylen Utrecht lid dat het hoogst geeindigd is in de hoogste finalegroep. Indien meerdere spelers hiervoor in aanmerking komen wordt de winnaar bepaald door het achtereenvolgens toepassen van onderstaande criteria tot er uitsluitsel is :

 • Het onderling resultaat in de finaleronde

 • Het onderling resultaat in de voorronde (indien van toepassing)

 • Het aantal Sonneborn-Berger punten in de finaleronde

 • De score in de voorronde

 • Een Armageddon partij. (wit 6 min, zwart 5 min. Bij remise wint zwart)

2.6. Blitzkampioenschap

De regels voor het blitzkampioenschap zijn gelijk aan die voor het snelschaakkampioenschap, met dien verstande dat bij blitz-schaak een speeltempo van 5 minuten wordt gehanteerd.

2.7. Norbruistoernooi

Het Norbruistoernooi is een rapidtoernooi in vierkampen. De drie partijen worden op één avond gespeeld.

2.7.1. Aan/Afmelden

De aan/afmeldregeling uit paragraaf 2.1.1. is van toepassing.

2.7.2. Speeltempo

Het speeltempo bedraagt 25 minuten p.p.p.p.

2.7.3. Indeling

Deelnemers worden op speelsterkte verdeeld in groepen van 4. Binnen iedere groep speelt iedereen tegen elkaar in drie ronden volgens het round robin systeem.

2.7.4. Start partijen

Rond 20:00 uur zijn de groepsindelingen gereed en kunnen de partijen starten.

2.7.5. Puntentelling

1, ½ of 0 per partij.

2.7.6. Eindstand/Winnaar

De winnaar van het Norbruistoernooi is het clublid dat in zijn groep een 100% score heeft behaald. Indien er meerdere spelers zijn met een 100% score zal tussen deze spelers worden geloot om de toernooiwinnaar te bepalen.