Gedrag en omgang

Deze pagina biedt informatie over omgangsregels, gedragscode en vertrouwenspersoon. Hiermee voldoet Oud Zuylen Utrecht aan de wettelijke verplichtingen voor een vereniging.

OMGANGSREGELS SC OUD ZUYLEN UTRECHT

Iedereen die onze club bezoekt onderschrijft de doelstellingen en de Statuten van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij als Schaakclub Oud Zuylen Utrecht vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle leden en bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn (eventuele) machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

GEDRAGSCODE VOOR JEUGDTRAINERS SC OUD ZUYLEN UTRECHT

Veel grenzen in het contact tussen jeugdtrainers en minderjarige leden zijn niet eenduidig. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen jeugdtrainers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor onze jeugdtrainers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons jeugdtrainer wordt en schaaklessen aan onze jeugdleden verzorgt vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor jeugdtrainers:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens mogelijke trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur of met onze vertrouwenspersoon.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 1 september 2017 vastgesteld door het bestuur van Schaakclub Oud Zuylen Utrecht en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 5 september 2017.

Ondertekening jeugdtrainer Ondertekening Bestuur Vereniging

VERTROUWENSPERSOON SC OUD ZUYLEN UTRECHT

De vertrouwenspersoon (VP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, daar een klacht of vraag over heeft en die hierover met iemand wil praten. De VP is er voor iedereen binnen de organisatie: (jeugd)leden, ouders, trainers, bestuurders, vrijwilligers etc. De VP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VP kan indien nodig het thema in onze club bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Onze vertrouwenspersoon is Harm-Theo Wagenaar.

Naast de vertrouwenspersoon van SC Oud Zuylen Utrecht zijn ook bij de schaakbond en het NOC/NSF vertrouwenspersonen die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan het slachtoffer als aan de beschuldigde als aan het verenigingsbestuur.

Zeker bij incidenten die veel impact hebben is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon (al dan niet via de VP van de vereniging) zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via http://www.schaakbond.nl/knsb/klacht en het Vertrouwenspunt Sport.