Historie OZ

Omslag van het clubblad van 1967 tot 1970
Omslag van het clubblad van 1967 tot 1970

In het archief van schaakclub Oud Zuylen bevindt zich een schrift waarin de eerste ledenvergaderingen en bestuurssamenkomsten zijn genotuleerd. Het allereerste verslag daarin is het volgende:

Oprichtingsvergadering der Schaakclub “Oud Zuijlen”

Gehouden op 11 November 1936. Waarnemend Voorzitter K. Klijnsma.

Den Heer K. Klijnsma heet de aanwezigen hartelijk welkom, en dankt hun voor de opkomst. Spreker zet uiteen, hoe sinds eenigen tijd eenige Heeren behoefte gevoelen tot het vormen van een schaakclub. Uit de opkomst blijkt nu wel dat dit goed gezien is, en hij stelt nu voor om maar dadelijk aan ‘t werk te gaan, door deze avond te benutten voor het stichten van een schaakclub, waarmede alle aanwezigen zich accoord verklaren.

‘t Eerste werk is nu het vormen van een bestuur. Het grootst gedeelte der leden, zagen gaarne Hr. Klijnsma als voorzitter. Hr. Klijnsma antwoordt hierop onder geen enkele voorwaarde het voorzitterschap te zullen aanvaarden, wil wel een bestuursfunctie bij stemming aanvaarden. Bij gehouden stemming wordt de Heer G.H. Janssen nu tot Voorzitter gekozen, A. Kordes tot secretaris-penningmeester en K. Klijnsma to algemeen adjunct.

Alzoo was de vereeniging opgericht met aanvankelijk 11 leden. Het waren de H.H. K. Klijnsma, H.J. Vercruysse, T. Lamfers, A. Kordes, J. Kordes, G.H. Hettinga, J. Post, E. Ekhart, D. Koning, G.H. Janssen en G. Post. Reeds werden er toezeggingen gedaan dat er nog meer Heeren op komst waren, en waarschijnlijk lid zullen worden. Verder werd als spelleider gekozen de Heer J. Post.

Bij de bespreking omtrent een naam der Vereniging, wordt besloten hem te noemen Schaakclub “Oud Zuijlen”. Met algemene stemmen wordt besloten de contributie te brengen op 15 cent per week en als speelavond de Woensdag avond in het Evangelisatie gebouw aan de Daalsche weg.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter met een woord van dank aan de leden der oprichtingsvergadering.

De schaaklust was zoo geweldig dat men nog voor ‘t naar huisgaan een spelletje schaak deed.
Goedgekeurd op de ledenvergadering van 6 mei 1937.

G. H. Janssen, voorz.
A. Kordes, secr.

Enkele historische feiten

Voor het jubileumboek Word maar geen lid van Oud Zuylen, dat verscheen t.g.v. het 60-jarig bestaan in 1996, werkte Jo Drijver alle bewaard gebleven clubbladen, bestuursverslagen en andere archiefstukken door. Hierna een bloemlezing uit zijn aantekeningen, later aangevuld door de redactie van deze website.

1936-1937

 • datum oprichting: 11-11-1936
 • naam: Oud Zuijlen
 • speelavond: woensdag
 • plaats: Evangelisatiegebouw Daalscheweg
 • contributie: 15 cent per week
 • namen leden: K. Klijnsma, H.J. Vercruysse, T. Lamfers, A. Kordes, J. Kordes, G.H. Hettinga, J. Post, E. Ekhart, D. Koning, G.H. Janssen en G. Post
 • de heer Klijnsma neemt op zich om met de andere H.H. bestuurders der Evangelisatie Vereniging plannen te bespreken tot vergrooting van het clublokaal
 • per 1 september aansluiting bij de Stichtsen Schaakbond
 • 06-05-1937: de burgemeester van Zuilen wordt benoemd tot beschermheer

1940-1941

 • De secretaris heeft ‘wegens mobilisatie’ geen jaarverslag gemaakt.

1941-1942

 • Om de kas wat sterker te maken zal de voorzitter op de eerstvolgende clubavond de leden voorstellen om de contributie met 5 cnt te verhogen en aldus vast te stellen op 25 cnt per week.

1942-1943

 • De klokken worden mee naar huis genomen omdat ze van de vocht in het speellokaal te lijden hebben.
 • Het voorstel om een ander lokaal te huren in verband met de duisternis zal worden aangehouden tot na de oorlog.
 • Spelers die door oorlogsomstandigheden zijn gedwongen om tijdelijk te bedanken, zullen niet worden afgevoerd: de bondscontributie zal voor rekening van de club komen.

1943-1944

 • De taal op de club moet in het vervolg wat beschaafder zijn; er worden moppen verteld die niet door de beugel kunnen.
 • Uit de bestuursvergadering: Vervolgens komt ter sprake de verdwenen kas. De Penningmeester verklaart dat de kas gestolen is en het bestuur neemt aan dat dit juist is, doch is van meening dat de Penningmeester de fout heeft begaan door zooveel geld in huis te houden. Er wordt besloten aan de leden, door stemming, over te laten of de Penningmeester hiervoor wel of niet verantwoordelijk is te stellen. De Secretaris stelt voor, wanneer de leden de Penningmeester niet verantwoordelijk stellen, de leden te verzoeken een vrijwillige bijdrage te geven om de kas weer aan te sterken. Indien hij wel verantwoordelijk wordt gesteld, hetzelfde te verzoeken daar de Penningmeester niet bij machte is te betalen. Aldus wordt besloten.

1944-1945

 • 30 mei 1945: de eerste vergadering na de bevrijding, waarbij een minuut stilte in acht wordt genomen ter herdenking van de gevallenen. Voorzitter Van Eyndthoven heeft voor de feestelijke viering van de bevrijding een vaatje bier weten te regelen: het schoollokaal aan het Bisschopsplein wordt aangehouden als speelruimte.
 • Sterke spelers zal er op worden gewezen dat zij, wanneer zij geen competitiepartij te spelen hebben, meer tegen zwakkere spelers moeten spelen en hen op eventuele fouten wijzen.

1946-1947

 • De voorzitter brengt het idee naar voren om de naam van de vereniging te veranderen, aangezien Oud Zuylen nogal eens verward wordt met ‘Zuilen’. Namen als ‘S.O.Z.’, ‘Elinkwijk’ en ‘Centrum’ worden genoemd. De algemene ledenvergadering moet beslissen. Het voorstel wordt afgestemd.

1948-1949

 • Er zal een schaakbibliotheek worden opgericht omdat dit het spel van de leden ten goede zal komen.

1952-1953

 • De bestuurders van auto’s, die zij beschikbaar stellen voor uitwedstrijden, zullen op sigaretten en/of sigaren worden getrakteerd.

1954-1955

 • Per 1 september 1954 fuseert Oud Zuylen met de schaakafdeling van PVWU, een onderafdeling van de personeelsvereniging van Werkspoor. De naam wordt: Oud-Zuylen-PVW.

1955-1956

 • De samenvoeging van Oud Zuylen en PVW is geslaagd.
 • Henk Bloemink wordt redacteur van het clubblad.

1956-1957

 • burgemeester Norbruis neemt deel aan de onderlinge competitie.
 • Jacques van der Burg wordt redacteur van het clubblad.

1959-1960

 • Simultaanwedstrijd in Utrecht: Keres: 29-5 Apon (0) Olij (0) Stokkers (0) Tukker (0) v. Eyndthoven (½) Euwe: 25-4 P. Bregman (0) V.d. Burg (0), Bloemink (½) Drijver (½). In de winststelling met wit: Kb4, Tg7, Ld1 en zwart: Kd6, Te3, Ld7, a4 en c6 liet Drijver de winst glippen en wist Euwe met remise te ontsnappen. Mühring: 15-2 F. V.d. Burg (0) Seldenthuis (0)
  Withuis: 16-2

1961-1962

 • Jo Drijver wordt tezamen met Hamers sr. gekozen in het bestuur van de Stichts-Gooise Schaakbond (SGS). Drijver zou nog 50 jaar in het bestuur blijven.

1962-1963

 • Instellen van de wedstrijden om de Norbruisbeker.
 • Massakamp S.C. Utrecht – De Rest van Utrecht 1½-14½bord 5: B. Kieboom – C. Olij 1-0bord 6: P.G. de Haan – J.C. v.d. Brink (De Dom) 1-0bord 12: A. den Hartog – J.J. Drijver 1-0
  bord 15: J.v. Raalten – J. Hellevoort 0-1
  bord 19: H. Westerhof – H. Westerhoudt 1-0
 • OZ-2 wordt laatste in de promotiecompetitie en blijft derhalve in de derde klasse.

1971-1972

 • De feestavond met medewerking van Conny Vink is een enorm succes.
 • Nieuws is de aanmelding van twee dames als lid van Oud Zuylen, namelijk Anja van Rooijen en Wilma Dufrenne.

1972-1973

 • Bruno Carlier jeugdkampioen SGS (R. Spit zesde)
 • Bruno Carlier tweede in het jeugdkampioenschap van Nederland
 • Bruno Carlier gedeelde derde in België, Jon Speelman (!) wint.

1973-1974

 • Bruno Carlier en Paul Bregman winnen de koppelwedstrijden van Vianen (Bruno wint onder anderen van Mr. Ed Spanjaard).
 • Luc van Dam speelt remise tegen Donner (simultaan).

1975-1976

 • Uit het clubblad: In september lid geworden, ingedeeld in de laatste groep, nog nooit op een vereniging gespeeld, inmiddels 4x in het 5e, 2x in het 4e en 1x in het 3e gespeeld, al zeven partijen gewonnen. Is dat mogelijk? Bij Oud Zuylen wel! Zijn naam: Evert Aalten.
 • Oud Zuylen wint de laatste prijs in een klaverjaswedstrijd.

1976-1977

 • Op 12 oktober mogen we allemaal een keer schaken zoals de voorzitter (Henk Bloemink) het gehele seizoen speelt: dobbelschaak.

1977-1978

 • OZ-1 wordt vijfde bij het snelschaakkampioenschap voor clubs van de KNSB (P. Bregman – B. v.d. Lee – F. Carlier – E. Knoppert).

1978-1979

 • Wilma Dufrenne en Anja Vis worden vierde en vijfde bij het SGS-dameskampioenschap en komen opnieuw in de selectie voor het damesteam, tezamen met Bets Stegeman en Yvette Nagel.
 • bij de SGS-voorwedstrijden van de senioren plaatst Knoppert zich voor de finale; bij de jeugd lukt dit Arie Schwartz (eerste) en Bert de Bruin (tweede).

1980-1981

 • OZ-1 promoveert samen met Sissa 1 naar de KNSB door overwinningen op Almelo 2 (met onder anderen Hans Engberts) en DSC uit Drachten.

1982-1983

 • Oud Zuylen wipt Utrecht 1 voor de KNSB-beker (Knoppert-De Jong 1-0 Schwartz-Nieuwenhuis 0-1 H.G. Olij-Bor 1-0 R. Hoogenboom-Schenk 0-1).

1985-1986

 • Erik Knoppert wordt kampioen met 20 uit 20.
 • Voor de laatste maal wordt er met tientallen gespeeld. Dat wil zeggen, tot de fusie met Schaakclub Utrecht in 2016, want dan speelt Oud Zuylen Utrecht weer met een tiental in de 1e klasse KNSB.

1986-1987

 • Receptie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, gecombineerd met een expositie van schilderijen en houtsnijwerk van Ruud Hoogenboom, alsmede oude foto’s en diploma’s van Oud Zuylen, een feestavond (bowling) en een simultaan door John v.d. Wiel (25½-4½) en Erik Knoppert (26½-½). Remises voor Koot, La Pleine, Raatgever, Spitsbaard en E. v. Eeden; winst voor Dissel en Melchior.
 • Op de feestavond wordt Henk Bloemink benoemd tot erevoorzitter. Anton Bregman en Luit Stokkers worden ereleden.

1990-1991

 • Ruben Snepvangers wint van Loek van Wely in een simultaanwedstrijd.
 • Anja Vis wordt benoemd tot erelid.

1991-1992

 • Jo Drijver wordt benoemd tot erelid op de feestavond ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan.
 • Feestavond in Werkspoor: simultaan v. Eeden, dobbel-, doorgeef- en weggeefschaak.
 • Ontbijt op bed voor Staleman en Drijver.
 • Invoering zomerschaak (opnieuw – er bestond al eerder een zogenaamde zomercompetitie).

1993-1994

 • Er zijn maar liefst 20.000 promotiefolders voor Oud Zuylen verspreid door de leden.
 • De discussies barsten los over een nieuw competitiesysteem.

1994-1995

 • Tonny Mackaaij gaat fungeren als jeugdleider, opmerkelijk omdat hij pas in 1992 als jeugdlid bij de club kwam. Daarna zit hij nog minstens een kwart eeuw in het bestuur van Oud Zuylen.
 • Mr. Aalten en drs. Van Eeden herzien de statuten.

1995-1996

 • Henk Bloemink en Rik van Drie winnen in een simultaan van Loek van Wely, terwijl Rob v.d. Walle, Ed van Eeden en Huib Olij remise maken.
 • Henk Bloemink, 50 jaar lid van Oud Zuylen, krijgt erespeld KNSB.

1996-1997

 • Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan verschijnt het jubileumboek Word maar geen lid van Oud Zuylen.
 • Ruben Snepvangers speelt simultaan tegen ‘de rest’ van Oud Zuylen en wint met 15½-5½.

1998-1999

 • Oud Zuylen krijgt een website (1998), gemaakt door Alwin van Ee.
 • Huib Olij wordt clubkampioen, voor het eerst sinds hij lid is (vanaf mei 1968).

2000-2001

 • Huib Olij wordt voor de derde achtereenvolgende keer clubkampioen.
 • Ed van Eeden wint voor de derde achtereenvolgende keer de rapidbeker.
 • Overlijden van Jacques van den Burg. Naar aanleiding hiervan wordt besloten tot een jaarlijks terugkerende Massakamp, de ‘Jacques van den Burg Memorial’ tussen de twee verenigingen waarvan Jacques lid is geweest: Oud Zuylen en De Raadsheer uit Amsterdam.

2001-2002

 • Ed van Eeden wordt benoemd tot erelid.
 • Jo Drijver legt na 40 jaar bestuurslid te zijn geweest van Oud Zuylen zijn bestuursfunctie neer.
 • Degradatie van het eerste team uit de 3e klasse van de KNSB.
 • Introductie van de play-offs en de bekercompetitie in de onderlinge competitie.

2002-2003

 • Jo Drijver ontvangt uit de handen van de wethouder voor Sportzaken Hans Spekman de Utrechtse sportpenning voor zijn bijzondere verdiensten voor het schaken in de stad Utrecht. Later in het jaar wordt Jo benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn betekenis voor de schaakwereld in Utrecht en voor de Stichts-Gooise Schaakbond.
 • Het eerste team promoveert weer terug naar de 3e klasse van de KNSB.

2003-2004

 • Verhuizing van de speellocatie naar de voorzaal van Sporthal Zuilen.

2004-2005

 • Huib Olij wint de rapidcompetitie met de alleszins acceptabele score van 9 uit 9.

2005-2006

 • Wilbert Surewaard wordt voor de derde achtereenvolgende keer clubkampioen van Oud Zuylen.
 • Jan Terweij overlijdt.

2006-2007

 • Jaap van der Tuuk behaalt zijn eerste kampioenschap bij Oud Zuylen, nadat hij al eerder vier keer kampioen bij SC Utrecht en acht keer kampioen van Paul Keres is geworden. Vele kampioenschappen zouden de komende jaren nog volgen.

2011-2012

 • De club verhuist in augustus 2011, aan het begin van het seizoen, naar bovenzalen van The Colour Kitchen, een restaurant aan de Utrechtse Prinses Christinalaan. Dat blijkt evenwel geen groot succes en al november verhuist de club weer, ditmaal naar de Boorstraat, het Huis aan de Werf, dat later is omgedoopt tot Het Huis Utrecht.
 • Hans Engberts overlijdt (2011).
 • Oud Zuylen viert het 75-jarig jubileum. Jo Drijver ontvangt de naar hem genoemde bokaal uit handen van wethouder Rinda den Besten, tijdens het jubileumfeest in 2012 (uitgesteld vanwege de verhuizing naar de Boorstraat).
 • Oud Zuylen en Goede Zetten Zat (voorheen: Kanaleneiland) fuseren.

 2012-2013

 • Er komen nieuwe leden bij, ook door de fusie. Een nieuwe website, een nieuw toernooi erbij (Dick van Kooten). Het Huis Utrecht blijft de comfortabele locatie.
 • Marcel van Os wordt clubkampioen en weet daarmee de hegemonie van Jaap van der Tuuk eenmalig te doorbreken.
 • Op 20 augustus 2013 verscheen het allerlaatste clubblad onder redactie van Alwin van Ee. De functie van het clubblad wordt geheel overgenomen door de website en de nieuwsbrieven.

2014-2015

 •  Jaap van der Tuuk wordt voor de achtste maal clubkampioen.

2015-2016

 • Op 1 juni 2016 is de fusie tussen Schaakclub Utrecht en Oud Zuylen een feit. De club gaat verder onder de naam Oud Zuylen Utrecht. De club viert een gezamenlijk jubileum: 130 jaar Schaakclub Utrecht en 80 jaar Oud Zuylen. En ook een beetje 50 jaar Kanaleneiland (later Goede Zetten Zat, ook gefuseerd is met Oud Zuylen).
 • Gerard Verholt overlijdt (1933-2016). Jo Drijver houdt een toespraak tijdens de bijeenkomst van de uitvaart.
 • Jaap van der Tuuk wordt voor de negende maal clubkampioen en evenaart hiermee het record van Paul Bregman.

2016-2017

 • September – november 2016: jubileumfeesten ter ere van 130 jaar Schaakclub Utrecht en 80 jaar Oud Zuylen. Op 20 september vond een simultaan tegen Loek van Wely plaats. De feestelijkheden werden afgesloten met een buffet op 11 november.
 • Op 9 oktober 2016 vindt het 25e en laatste Dick Van Kootentoernooi plaats, ook in het kader van de OZU-jubileumfeesten.
 • Op 13 januari 2017 overlijdt Roel Peters op 99-jarige leeftijd.
 • Robert Beekman, de laatste clubkampioen van Schaakclub Utrecht (in het seizoen 2015-2016) verovert het eerste clubkampioenschap van de nieuwe fusieclub Oud Zuylen Utrecht.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren