Bestuur,  nieuws

Einde van het tijdperk “voorzitter Ed”

Op 7 september tijdens de jongste ALV nam ik de voorzittershamer van Big Ed van Eeden over. Aan een lang tijdperk van bestuursfuncties van Ed bij eerst Oud Zuylen en nu Oud Zuylen Utrecht kwam een eind. Tijdens de ALV kreeg Jo Drijver het woord om een dankwoord namens het bestuur en de club uit te spreken. Het werd een dankessay. Een deel is in de vergadering uitgesproken, een deel stond op papier. Het totale stuk kan hieronder gelezen worden. 

In de ALV hebben de leden op voorstel van het Bestuur Ed ook de titel ere-voorzitter van de club toegekend. Hij is dat nu samen met Henk Bloemink. Ed nogmaals, namens mij, het bestuur en de vereniging Oud Zuylen Utrecht, dank voor het vele werk dat je gedaan hebt. Voor en achter de schermen. In woord en geschrift. Een klein stukje daarvan kan in de woorden van Jo Drijver teruggevonden worden.

AFSCHEID VAN DE VOORZITTER (door en samengesteld door Jo Drijver)

                                                                                      INLEIDING

Als er iets te doen is komt het bestuur al gauw bij mij. Het oudste nog actieve lid die beschikt over het archief van Oud Zuylen en dus alles op kan zoeken. En in dat geval was dat nogal makkelijk. ED was bestuurslid van 1980 – 1988, vicevoorzitter van 1988-1993 en vanaf 1993 tot 2021 voorzitter. Gelukkig staat dan in alle clubbladen op de eerste bladzijde een voorwoord van de voorzitter al of niet voorzien van een foto. Hier is alles uit te halen.

Ik beperk me dan ook maar tot de begin periode van het voorzitterschap tot 2013. Daarna werd het clubblad opgeheven en was in het vervolg alles snel en volledig terug te vinden op de site. Daar heb ik me niet aan gewaagd. Na het laatste clubblad eindigt mijn archief. Het laatste woord is dan ook aan het bestuur.

Nu laat ik Ed maar aan het woord via de clubbladen.

Eerste voorwoord clubblad 12 oktober 1993 (27e jaargang nr. 1)

Een n1euwe lente een nieuw geluid. Het is even wennen op deze plaats, voor u zowel als voor mij. Dick Staleman is met ingang van de jongste ledenvergadering teruggetreden als voorzitter. Om te zorgen dat hij ten minste wel lid blijft, hebben de leden, volkomen terecht gemeend zijn enorme verdiensten voor de club te honoreren met een ere lidmaatschap. Waarna u het verder met mij moet doen. Het zijn slechte tijden om te beginnen als voorzitter. De wereldwijde recessie  maait ook in Nederland om zich heen. Hard werken is het devies, en jolige clubleden van weleer kiezen nu voor een extra bijbaantje of een goedkoop extra avondje voor de buis. Dat kunnen wij niet toestaan Oudzuylenaren! Het kan en mag toch niet zo zijn dat de jeugdafdeling het enige onderdeel van de club is waar nog groei in zit, terwijl het ledental langzaam afkalft? Dat ook zoiets u raakt, hebt u gemerkt aan de pijnlijke maar uiterst noodzakelijke contributieverhoging, die dit seizoen wordt doorgevoerd. Verdere rampzaligheden zijn te vermijden, wanneer we ons er maar voor inzetten om het ledental op te krikken.

                                                                                   VORSTEHER

Er zijn twee zaken die regelmatig terugkomen in het voorwoord: Vorsteher en zomerschaak.

Clubgenoten, omgord u want hier spreekt uw sympathieke voorzitter (waarom heet dat hier eigenlijk voorzitter, terwijl de Duitsers een veel energieker woord gebruiken voor dezelfde functie, namelijk  Vorsteher? Het leven is vol raadselen, die door ons slechts somber peinzend bezien kunnen worden).

Het woord Vohrsteher werd niet door iedereen gewaardeerd en leverde nogal wat protest op. Dat hielp overigens niet. Gelukkig kan de nieuwe voorzitter dat niet meer gebruiken want er is geen voorwoord en geen clubblad mee

21 november 2000. Alleen uw beminde voorzitter (ik mag geen Vorsteher zeggen)blijft nog wat achter met het spelen van partijen en het aanleveren van kopij.

Drie clubbladen later gaat het toch weer over vorsteher.

                                                                                   VIES STUKJE (niet vermeld op vergadering)

Een enkele keer sprak hij niet als vicevoorzitter maar als vieze voorzitter

Waarde clubgenoten. Schaken is een sport voor heren(en een enkele dame). De serene rust in onze speelzaal, de steevast perfect geklede clubleden, die erudiete conversatie, de verfijnde omgangsvormen: alles bij Oud Zuylen straalt een diepe beschaving uit.  Als gentleman pur sang voel ik het dan ook als een grote eer om uw Vorsteher te mogen zijn.

Edoch er is iets dat ernstig afbreuk doet aan het zo hoogpolig imago van onze geliefde vereniging. U weet allemaal waarover ik het heb: de zeikzooi in de toiletten. Sommigen uwer plegen te zeggen  dat de vele urine die de betegelde vloer van de heren-wc elke dinsdagavond weer inundeert afkomstig is

Van jeugdspelers. Maar ik zeg u:  neen, driewerf neen! Het is de jeugd niet, Oud Zuylen, die u bewatert. Wij zijn het zelf. Samen met Joop en Gerard, de onvermoeibare beheerders van de zaal en onze dorstlessers, heb ik de toiletten enkele weken in de gaten gehouden. En we hebben geconstateerd: de zondvloed komt pas na achten op gang. Op het moment dat de jeugd al naar huis is, dus. Wat te doen? Zelf tracht ik  het klaterend geweld altijd stevig in de hand te houden, door de kloeke staal die uit mij voortkomt welgemikt te doen eindigen in de daartoe bestemde wit porseleinen kom. Bovendien doe ik mijn uiterste best daarbij zo min mogelijk te spetteren, om de overlast voor degenen die na mij komen tot een minimum te beperken. Welzeker: ook ik ben niet van alle smetten vrij, ook bij mij zal er wel eens  een urinemolecuul (of zelfs twee) over de rand ontsnappen. Maar die veroorzaakt in ieder geval niet zo’n overstroming  als wij momenteel wekelijks mogen bezichtigen. Het plaatselijk Hoogreemraadschap schijnt al spoedvergaderingen  te houden over de eventuele bedijking van ons clubgebouw. Heren (de dames vallen hier even buiten, waaronder de afgesloten deur van hun heiligdom komt ons tot nu toe geen urinestroom tegemoet), u begrijpt waar ik heen wil. Dit kan zo niet langer. Beschaving moet blijven!  Met vaste hand  en scherp oog zult u natte zaak bij de oorsprong vast moeten pakken! Alleen zo kunnen wij de vloedgolf keren! Alleen een stevige ingreep kan ons de zo gewenste droogte brengen. Help allen!

In het volgende clubblad ging hij verder:

een van de dames van mijn schaaklesje zei na het lezen van het vorige clubblad voor haar neus weg: “ik wist niet dat jullie vereniging zulke zeikers waren..” Daarmee  gaf ze er blijk van mijn vorig herderlijk schrijven in ieder geval tot zich te hebben genomen. En zij niet alleen, want kennelijk hebben da morsige types onder u mijn vorsteherliche waarschuwingen ter harte genomen.

                                                                                   ZOMERSCHAAK

2006

Uitgeput halen we de eindstreep van het seizoen. En dan wacht ons het zomerschaak. Vrolijk zingend zitten we achter het bord, kwinkslagen vliegen over en weer, briljante zetten blijven zelden zonder commentaar. Rapid en blitz zijn hier de tempo’s, want zomerschakers zijn gulzig! Zij spelen minstens drie partijen op een avond, willen schaken schaken schaken, meer meer meer. Wie wil er in hemelsnaam op vakantie, wij willen schaken! !Hen die vijf volle weken afscheid nemen van het schaakbord lachen wij vierkant uit , want zomerschaak is het eigenlijke hoogtepunt van het jaar

Zomerschaak hoeft helemaal niet vervelend te zijn.  Integendeel! Zomerschaak is fijn, gezellig, avondvullend, ontspannen en op het koddige af leuk. Zomerschaak doet je goed. Zomerschaak heelt het beste in de schaker boven. Al wordt er af en toe bij . En niet alleen bij de kegelaars gezongen Is weer voorbij, dat mooie zomerschaak! Dat zomerschaak begon zowat in julij. Ik dacht dat er geen einde aan zou komen . Maar voor ik ’t wist was al dat zomerschaak alweer lang voorbij!

Mooi niet? Uw beminde Vorsteher schiet helemaal vol als hij denkt aan de mooie vakantieontspanning die ons aller vereniging ook dit jaar  weer georganiseerd heeft (08-99)

                                                                                   ZOMAAR WAT STUKJES TER VERMAAK

Over een avond in de Blote Blijdschap. Een aanstormend talent maakt gehakt van een oudgediende en krijgt iets te horen als:  Eigenlijk ben ik te oud voor dit spel’ of’ dit had zelfs  Ed van Eeden nog beter gespeeld. In de jeugdopleiding zou Ed hem geleerd hebben om de hand op de schouder van zijn opponent te leggen en te zeggen: nee, u bent zelfs nog te jong voor dit spel of  het is niet waar , dat had Ed van Eeden beslist niet beter gedaan dan U.

Bah. Wat is schaken toch een stom spelletje. Alleen de dobbelsteen ontbreekt om er echt een soort Mens Erger je niet van te maken. Gisteravond laat wankelde ik diep ontgoocheld de huiskamer binnen. Ik had verloren. En dat niet alleen: daardoor had ook het team verloren. Grote kots.

Je moest in die tijd wel goed met de voorzitter op kunnen schieten. Zo niet, dan kwam je terug als wijkagent of drugsdealer in een van de detectives van de voorzitter, met naam en toenaam.

Een stichtelijk woord:

een Amerikaanse toneelschrijver heeft gezegd: De tragedie van het leven is niet dat de mens verliest maar dat hij bijna wint. Ai, wat raak.

Welke schaker weet niet dat er niets moeilijker is dan  het winnen van een gewonnen stelling. Hoeveel straal gewonnen  eindspelen  hebben we al niet uit handen gegeven door een combinatie van onkunde en stomme pech (al weten we maar al te goed dat het vooral aan pech moet liggen want eigenlijk zijn we vanzelfsprekend vrijwel onklopbare eindspelexperts, u en ik)

Ook het clublied van OZ; Jag, Jag, Jag, wie zit er een mijn bag werden evenals de clubyell werden luidruchtig ten gehore gebracht bij het huwelijk van onze secretaris.

Over een avond in de Blote Blijdschap. Een aanstormend talent maakt gehakt van een oudgediende en krijgt iets te horen als:  Eigenlijk ben ik te oud voor dit spel’ of’ dit had zelfs  Ed van Eeden nog beter gespeeld. In de jeugdopleiding zou hij hem geleerd hebben om de hand op de schouder van zijn opponent te leggen en te zeggen: nee, u bent zelfs nog te jong voor dit spel of  het is niet waar , dat had Ed van Eeden beslist niet beter gedaan dan U.

Moeten we de club niet drastisch uitbreiden?  Anders zit uw sympathieke Vohrsteher binnen enkele jaren  met een tekort aan bruikbare achternamen  door zijn door ieder clublid verplicht aan te schaffen Noord-Utrechtse politieromans. Inderdaad een dwaas kan meer vragen dan hele achttallen

Kunnen beantwoorden.

Je moest in die tijd wel goed met de voorzitter op kunnen schieten. Zo niet, dan kwam je terug als wijkagent of drugsdealer in een van de detectives van de voorzitter, met naam en toenaam.

1996: Een griepgolf en de aanhoudende kou joegen de toch fysiek zo sterke schakers de afgelopen weken uit ons clublokaal. Je kon er af en toe een randpion door de zaal werpen zonder iemand te raken . Maar ach, het voorjaar lonkt. Nieuwe lente, nieuw geluid, nieuwe ronde, nieuwe prijzen.

007-2008

Wie op de jaarvergadering niet meepraat, heeft de rest van het seizoen geen recht op spreken.  Zo zit dat nu eenmaal in een democratische organisatie als onze club. Jawel.

De match van de eeuw tussen Fischer en Spasski is niet helemaal voor niets geweest want in het voorjaar van 1973 werd uw beminde voorzitter lid van Oud Zuylen. Jawel.

Varianten.

Iedere schaker zal het schaakspel weleens met het leven zelf hebben vergeleken. Het is immers verleidelijk om de ontwikkeling van een opening via middenspel naar eindspel te spiegelen aan de menselijke levensloop. Je brengt je stukken in het spel, manoeuvreert voor een zo gunstig mogelijke positie en wikkelt de eindfase af. Daarna kunnen de stukken in de kist.

De ruil van een loper tegen een paard dwingt je om de stelling dicht te houden, zodat jouw paard beter tot zijn recht komt dan de vijandelijke loper. Zoals de keuze voor een pakket vol talen al op de middelbare school een carrière in de informatica al bijna uitsluit. De alternatieven voor de gemaakte keuzes komen pas naderhand op het bord, in de nabeschouwing. Dan blijkt of je een mooie aanvalsvariant gemist hebt, met de mogelijkheid van een heus dameoffer. Of ten onrechte hebt afgezien van een eindspel waarin je tegenstander tot afwachten gedoemd zou zijn. Zo kun je je ook afvragen hoe je leven geweest zou zijn met een andere studie, woonplaats of partner. In de analyse zie je altijd alles beter. Maar de gespeelde zet, die alle andere uitsluit, is de enige feitelijke werkelijkheid. Geef toe: niet onaardig. Reeds lonkt het zomerschaak!

Een bekend Russisch spreekwoord: ‘Je kunt je tegenstander met het schaakbord om zijn oren slaan, maar dat wil niet zeggen dat je een betere schaker bent dan hij.

Sommigen durven schaken zinloos te vinden. Daar zit wat in. Wat heeft het immers voor nut om hele middagen  en avonden zoet te brengen met het schuiven van houten poppetjes over een bord vol vierkantjes. En dat is ons geval dan ook nog te midden van steeds (vrijwel) dezelfde gezichten , die we in de loop der jaren van nabij  kunnen zien verouderen.

GROTE PROBLEMEN

                                                                                   VERHUIZINGEN

Oktober 2003: Intussen is het alweer oktober , dat betekent dat de deadline van 1 januari wel heel snel nadert. We  weten inmiddels allemaal dat Oud Zuylen in het nieuwe jaar een ander speellokaal zal moeten hebben, omdat de Blijde Boodschap tegen de grond gaat om plaats te maken voor luxe koopflats. Het bestuur is de afgelopen maanden bijzonder druk geweest  met de speurtocht  naar een nieuwe speellocatie. Tientallen zalen bekeken en netwerken aangeboord.

Vooralsnog een optie genomen op de sporthal in Zuilen. Alles staat in het teken van de verhuizing. We hebben de dertig jaar net niet volgemaakt in de BB. Joop Balk verzorgt daar nog een afscheidsfeest. De verhuizing is in volle gang. Wethouder Spekman wist een vereniging die de zaal op dinsdag huurde over te gaan naar de woensdag.6 Januari 2004 was de eerste clubavond in de nieuwe speelzaal.

In de jaren 2010 tot 2012 was het doel om de jeugdafdeling fors uit te gaan breiden maar werd de aandacht noodgedwongen meer gericht op de fusie met Goede Zetten Zat (GZZ) en het zoeken van een clublokaal. Dat vergde veel van het bestuur en met name de voorzitter. We hadden een prachtige (gym) zaal in de sporthal in Zuilen. Een grote zaal met daarnaast een ruimte voor de bar en gelegenheid om te vluggeren en te analyseren. Een grote parkeerplaats voor de deur. Mooier kon het niet.

Er zijn vele mogelijkheden de revue gepasseerd.
– de nieuwe sporthal aan de Zuilenselaan. Volledig buiten de woonwijk, ongeschikt voor de jeugd op de winteravonden, om elf uur uiterlijk moesten we de deur uit, we moesten betalen me bonnen (ook de gasten) waarop een saldo bleef staan, pils mocht niet geschonken worden, geen ruimte voor het materiaal, een zaal naast de sportzaal waardoor de ballen tegen onze muur werden geschoten  evenals tegen een houten deur die in de muur zat.
– het SEB gebouw, een buurthuis bleek niet geschikt evenals een duiventil van de vereniging tot het fokken van postduiven.
– De prinses Beatrixschool was gerestaureerd en lag midden in Zuilen. Ook daar moesten we heel vroeg uit en was de huur veel te hoog. Nu is het een soort wijkcentrum.

Vervolgens kwam The Colour Kitchen in beeld. Een school omgebouwd tot restaurant. Boven waren kleine zalen (schoolklassen), waar we konden schaken en eventueel beneden bij de bar vluggeren en analyseren. Na 3 maande werd de huur door de opgezegd. Men kon de zalen verhuren op commerciële basis  voor prijzen die de schaakclub niet kon opbrengen. De gemeente en ook de directeur van het museum van Zuilen wisten geen gelegenheid in Zuilen voor de schaakclub. Uiteindelijk zijn we in de Boorstraat terecht gekomen. Ook niet ideaal. Dicht bij andere clubs, betaald parkeren en ver vanaf Zuilen. Het heeft het bestuur vele hoofdbrekens gekost. De zaal is nu in handen van een stichting welke wordt gerund door bestuursleden van de schaakclub. Voortduren is men in overleg met de gemeente voor het aanpassen van de zaal (verwijderen podium) en het treffen van maatregelen (wanden) om de geluidshinder terug te dringen. Ook iel in deze periode ook nog he viering van het 75 jarig bestaan van Oud Zuylen.

Schaakstands bij buurtactiviteiten.

                                                                                   EINDE CLUBBLAD

23 oktober 2012, 27 januari 2013 en 20 augustus 2013 laatste clubbladen.

Uit het voorwoord van 27 januari 2013:

De archieffunctie van het clubblad is feitelijk al overgenomen door de site,  waar ook de verhalen en de column-achtige relazen te vinden zijn. De wedstrijdverslagen staan in Jo’s nieuwsbrief. Wat rest er dan nog voor het clubblad? Natuurlijk partijanalyses, tussenstanden, een enkele verhandeling die langer is dan de blogvorm van onze website. Daar zijn geen acht clubbladen per jaar voor nodig. Hoeveel dan wel? Dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Laten we het houden op in ieder geval een welgevuld slotnummer aan het eind van het seizoen, met alle overzichten en aan het begin van het nieuwe seizoen. Plus nog twee, of hoogstens drie eindstanden. En een nummer vol jaarverslagen de ALV-voorbereiding  aan het begin van het nieuwe seizoen. Plus nog twee, hoogstens drie, nummers in de rest van het jaar. De rest bereikt ons vis de cyberspace. Dat scheelt dus al gauw twee of drie herderlijke voorwoorden van mijn hand. Daar zult u dan maar mee moeten leren leven.

Uit het laatste clubblad augustus 2013:

2012-2013 was het eerste seizoen na de fusie met GZZ, tevens het eerste jaar met twee nieuwe schuifwanden waardoor de geluidsoverlast  een stuk is teruggedrongen.

Eén reactie

  • Ed van Eeden

    Dank,dank! Een kleine verbetering: het was niet in 1980, maar in 1979 dat ik toetrad tot het bestuur. Als 2de penningmeester nog wel! Ed