• Utrecht – Hastings, 1923

  Posted on maart 12, 2016 by in 1918 - 1960

  Robert Beekman

  Mei 1923 komt de Engelse Schaakclub Hastings and St. Leonard’s Chessclub op bezoek bij Schaakclub Utrecht. Onze voorzitter, Mr. L.J.M. van der Eerden, ontvangt de Engelse schakers met de volgende welkomstrede. In het Engels, hieronder vertaald in het Nederlands.

  Start welkom Van der Eerden:
  Ofschoon wij de regel “spelen, niet praten” beschouwen als een uitnemend beginsel in ons schaakspel, komt het ons voor dat wij onjuist zouden handelen als wij dezen gedenkwaardigen dag in Utrecht’s schaakleven lieten voorbijgaan zonder een welkomstwoord aan u, leden van Hastings and St. Leonard’s Chessclub, die, als moderne dolende ridders van een nog modernere tafelronde, erop uittrekken om een zoo bekoorlijk plan als deze ten uitvoer te brengen, namelijk de veroovering van het betooverde, zwevende schaakbord.
  Gij kwaamt hier, M.H., om ons te ontmoeten in een scherpen strijd. Zijn wij daarom vijanden? Gij Engelschen en wij Hollanders, die, als wij niet waren wat wij zijn (recht of onrecht, mijn land), volmondig zouden verklaren dat wij niets liever zijn dan wat wij zijn.
  Maar ik hoop u duidelijk te maken dat dit nationaliteitsverschil slechts een kwestie van secundaire importantie is. Wij zijn vrienden, want wij zijn allen onderdanen van eenzelfden koning, die al koning was toen de heeren van Indië heerschten over hun aloud land. Rijken verrezen en vielen in puin, de vorstelijke praal ging voorbij, maar nooit zal de kroniekschrijver van onzen koning zeggen: Gij wáárt eens koning. Want onzen vorst, die wij met gelijken liefde omringen, is van een dynastie die nooit uitsterft. En daarom is er maar één resultaat dat wij wenschen kunnen. Moge het scherpste verstand zegevieren, moge het spel van een ieder uwer een klasse op zichzelf uitmaken, zonder een enkel vraagteeken erachter te zetten. Dat is het welkom van de Schaakclub “Utrecht”.
  En wat te zeggen tot uwer dames, die u op uw reis naar ons hebben willen vergezellen? Daarvoor vindt mijn tong geen woorden. Ik meen daarom tot hen geen betere taal te spreken dan de internationale taal der bloemen. Het is mij een eer en een zeldzaam genoegen hen deze bloemen in de kleuren van onze club te mogen aanbieden, hopende dat de dames uw bezoek (tot nu toe een feit dat vreugdig opzien baart) te maken tot een allerbeminnelijkste traditie.”
  Einde welkom Van der Eerden.

  Zoveel eruditie! Zoveel welbespraaktheid! En dat in het Engels! De monden van onze Engelse gasten vallen open en na het uitspreken van de welkomstrede valt er eerst een stilte voordat het applaus van de aanwezigen losbarst. Helaas kunnen de Utrechters deze welbespraaktheid geen goed vervolg geven, zo blijkt uit het verslag in het clubblad. “Shame, that I oversaw, that for the hand lying mate in six sets”, mag uit de mond van een Utrechter vernomen worden. Of: “I have gerokkeet hier.” En als een Utrechter, gevraagd naar de kwaliteit van de stelling, antwoordt met “to be or not to be”, komt het citeren van Hamlet vaker voor dan het bereiken van een goede stelling. Evengoed wint Schaakclub Utrecht deze schaakhappening met 6 – 5 van ‘Hastings’.

  ollandyates

  Olland – Yates, bord 1 van Utrecht – Hastings, eindigt in een plusremise voor Olland. Olland keert daarmee het onheil, want daarvoor heeft hij drie keer op rij van Yates verloren, terwijl hij zeker niet slechter is.

  utrecht1923

  ‘Hastings’ en ‘Utrecht’ bezoeken Austerlitz.

  Het bezoek aan het mooie Austerlitz is echter niet het hoogtepunt van de rondrit door de provincie Utrecht. Het hoogtepunt is het bezoek aan huize Doorn, eigendom van Keizer Wilhelm II. Wilhelm II is de Keizer die premier Otto Bismarck afgezet heeft, de eerste wereldoorlog heeft verloren, geconfronteerd is met een revolutie in Duitsland en die in 1918 afstand doet van de troon. The last emperor of Germany, zogezegd. Vijf jaar later, in 1923, wordt hem een bezoek gebracht door Engelse en Nederlandse schakers. Keizer Wilhelm II heeft de gewoonte gehad alle gasten hartelijk te ontvangen. Diezelfde Wilhelm is kleinzoon van een Engelse koningin en tevens verwant met het Nederlandse koningshuis. Hij is het die Van der Eerden bedoelt in zijn welkomstrede: de gemeenschappelijke vorst der Engelsen en Hollanders!

  eerden

  Van der Eerden

  Vier jaar later, 15 februari 1927, overlijdt de advokaat Leonardus Joseph Maria van der Eerden op 41-jarige leeftijd. Véél te jong. In het harnas van de voorzitter, welke functie hij vanaf 1922 heeft vervuld. Johannes van den Bosch over hem in het vorige jubileumboek: “Een van de kleurrijkste figuren uit die tijd was de helaas veel te vroeg gestorven voorzitter van de club, mr. L.J.M. van der Eerden. Zijn grootste illusie was dat Utrecht clubkampioen van Nederland zou worden; hij heeft dat niet meer mogen beleven.”

  ot slot. Voorzitter Van der Eerden heeft het over bloemen in de kleuren van Schaakclub Utrecht. Wat zijn die kleuren?!? Wellicht rood en wit, zoals in de vlag van de stad Utrecht?

  vlagutrecht

  De vlag van de stad Utrecht.

Comments are closed.