Huishoudelijk reglement

LIDMAATSCHAP

Artikel 1.

 1. Een natuurlijk persoon die lid van de vereniging wenst te worden, geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur van de vereniging, dat over toelating beslist.
 2. Een als lid toegelaten natuurlijk persoon is aan de vereniging een inschrijfgeld verschuldigd ter grootte van één maandtermijn van de voor hem/haar geldende contributie. Dit bedrag is slechts éénmaal verschuldigd.

Artikel 2.

De vereniging kent de volgende categorieën leden:

A. Seniorleden:

Dat zijn leden die bij aanvang of het voortduren van het lidmaatschap de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

B. Juniorleden:

Dat zijn leden die bij aanvang van het lidmaatschap jonger zijn dan 18 jaar, onder wie de aspiranten als bedoeld in art. 5 Statuten zijn inbegrepen, totdat zij de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

C. Dubbelleden:

Dat zijn leden die tevens lid zijn van een andere bij de KNSB aangesloten vereniging en voor wie die vereniging de KNSB-afdracht verzorgt.

D. Niet actieve leden:

Dat zijn leden die niet deelnemen aan de interne competitie.

 

Artikel 3.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door of namens het lid kan slechts schriftelijk aan de secretaris gebeuren.
 2. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan gebeuren door het bestuur op grond van handelingen in strijd met bepalingen in de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement en/of besluiten van de algemene ledenvergadering. Het betreffende lid kan tegen opzegging van het lidmaatschap in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.
 3. Ontzetting kan gebeuren na een jaar contributieschuld.
 4. Het bestuur dient de betrokkene zo spoedig mogelijk, met opgave van redenen, schriftelijk van het besluit in kennis te stellen. De betrokkene heeft het recht om in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. De ontzetting kan door het bestuur worden opgeheven.

 

Artikel 4.

De leden zijn verplicht hun adresgegevens, geboortedatum en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven. Deze draagt zorg voor het doorgeven van wijzigingen in de ledenlijst aan de overkoepelende regionale bond en de KNSB op de door deze bonden voorgeschreven wijze.

 

ERELEDEN

Artikel 5.

 1. Het erelidmaatschap van de vereniging kan door de algemene ledenvergadering worden verleend aan natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
 2. Een voorstel tot het verlenen van een erelidmaatschap kan zowel door het bestuur als door één of meer leden worden gedaan.
 3. In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de algemene ledenvergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van een erelidmaatschap niet vooraf op de agenda voor de desbetreffende vergadering te worden geplaatst.

 

DONATEURS

Artikel 6.

 1. Donateurs van de vereniging zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen.
 2. Donateurs die een door het bestuur vastgesteld minimumbedrag per jaar bijdragen, ontvangen gratis het clubblad, indien dit wordt uitgegeven.
 3. Donateurs kunnen de algemene ledenvergadering bijwonen. Zij mogen daar echter niet aan de beraadslagingen deelnemen en hebben ook geen stemrecht.
 4. De relatie tussen donateur en vereniging kan te allen tijde worden beëindigd door opzegging door de donateur of door het bestuur namens de vereniging.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN BESTUURSTAKEN

Artikel 7.

 1. Voor de algemene ledenvergadering wordt een schriftelijke oproep gericht aan de leden van de vereniging, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en zonodig met bijvoeging van de toelichtende bescheiden. De datum van de algemene ledenvergadering dient uiterlijk drie weken tevoren bekend te zijn. De agenda en bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien dagen voor de vergadering, toegezonden.
 2. Binnen zeven dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een lid onderwerpen ter behandeling aan het bestuur worden gegeven, die dan zo spoedig mogelijk – maar wel vóór de algemene ledenvergadering – door het bestuur ter kennis van de overige leden moeten worden gebracht.
 3. Met toestemming van zowel het bestuur als de leden kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

 

Artikel 8.

 1. Op de in artikel 8 lid 1 genoemde agenda zullen in ieder geval de volgende punten worden opgenomen:
 1. Notulen van de vorige algemene vergadering,
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken,
 3. Jaarverslag secretaris,
 4. Jaarverslag wedstrijdleider,
 5. Rekening en verantwoording penningmeester,
 6. Verslag kascommissie,
 7. Verkiezing kascommissie,
 8. Vaststelling van de begroting en de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar,
 9. Verkiezing bestuur,
 10. Onderlinge competitie.
 1. Het in lid 1 vermelde geldt niet als er sprake is van een buitengewone algemene ledenvergadering.
 2. De notulen van de algemene ledenvergadering worden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering door de leden beoordeeld. Bij goedkeuring door de algemene ledenvergadering worden de notulen door de voorzitter en de secretaris voor akkoord getekend.

 

Artikel 9.

 1. Op buitengewone algemene ledenvergaderingen, door het bestuur bijeen geroepen, is het bepaalde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing. Alleen voor de behandeling van spoedeisende gevallen kan van de aldaar genoemde termijnen worden afgeweken. Als de buitengewone vergadering bijeen is geroepen op een termijn minder dan een week, kan zij echter beslissen dat een daarin aan de orde gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is, dat behandeling in een – met inachtneming van een in artikel 8 gestelde termijn bijeengeroepen – vergadering niet kan worden afgewacht.
 2. Buitengewone algemene ledenvergaderingen als bedoeld in artikel 10.3 van de Statuten worden bijeengeroepen door de leden die het verzoek daartoe vergeefs tot het bestuur hebben gericht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1 van het Huishoudelijk Reglement.
 3. Buitengewone algemene ledenvergaderingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel worden geleid door leden die door deze buitengewone algemene ledenvergadering zijn aangewezen. Uitsluitend onderwerpen die in de oproeping vermeld zijn, kunnen worden behandeld.

 

Artikel 10.

Algemene vergaderingen zijn besloten. Tot een vergadering, respectievelijk de behandeling van een onderwerp, hebben slechts toegang: het bestuur, de leden en zij die het bestuur of de vergadering daartoe uitnodigt. Het bestuur kan ter vergadering ook aan anderen dan de leden, het bestuur en de ereleden het woord verlenen over zaken die hen aangaan.

 

Artikel 11.

Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering bij gewone meerderheid schriftelijke stemming wenselijk acht. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes.

Stembriefjes die niet of onduidelijk zijn ingevuld, dan wel zijn ondertekend, dan wel namen van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen of een niet terzake doende toevoeging bevatten, zijn ongeldig en worden evenals blanco stemmen bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

 

Artikel 12.

  1. Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door één of meer leden dient te gebeuren door opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur. Deze opgave dient ten minste te worden ingediend bij aanvang van de vergadering waarin de vacature moet worden vervuld en gepaard gaan met een bereidverklaring van de gestelde kandidaat om bij verkiezing de vacature te vervullen.
  2. Als één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid of een lid een stemming verlangt.
  3. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene die de meeste stemmen verwerft gekozen. Verwerven beiden een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats; levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot.
  4. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen van beiden de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de gestelde kandidaten, waarbij degene afvalt die in de vrije stemming het minste aantal stemmen op zich verenigd heeft. Levert deze herstemming aan geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid van stemmen op, dan volgt er opnieuw een herstemming, totdat er slechts twee kandidaten voor de eindstemming zijn verkregen. Voor deze eindstemming geldt het gestelde in artikel 13.3. Komen twee of meer personen in aanmerking voor een plaats in deze herstemming, dan vindt tussen hen een tussenstemming plaats.
  5. Als het bestuur van oordeel is dat voor de vervulling van een tussentijdse vacature de eerstvolgende algemene ledenvergadering niet kan worden afgewacht, dan kan deze vervulling gebeuren onder schriftelijke mededeling aan de leden. Deze vervulling heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die dan op de in dit artikel aangegeven wijze in de vacature voorziet.
  6. In het bestuur moeten ten minste de volgende functies worden vervuld:
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

Daarnaast kunnen de volgende functies in het bestuur worden vervuld:

 • Tweede voorzitter
 • Wedstrijdleider
 • Jeugdleider
 • Redacteur clubblad
 • Tweede secretaris
 • Tweede penningmeester.

 

Artikel 13.

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, alsmede voor de uitvoering van de genomen besluiten. Voorzover dit binnen zijn bevoegdheden valt, geeft het bestuur de voorschriften die daartoe nodig zijn en die in het belang van de vereniging zijn.

Bestuursleden die in een bepaalde functie zijn benoemd, vervullen in het bijzonder de aan die functie verbonden taken. De andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg.

Het bestuur vergadert zoveel maal per jaar als nodig is om de continuïteit van de vereniging te handhaven.

 

Artikel 14.

Indien het bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur kiest, zoals bedoeld in artikel 8.7 van de statuten, dan dient dat te bestaan uit een oneven aantal van ten minste drie leden, onder wie de voorzitter van de vereniging. Dit dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en voert, voor zover niet anders wordt bepaald, besluiten van het bestuur uit.

 

COMMISSIES

Artikel 15.

 1. Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of de algemene vergadering.
 2. De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, alsmede de zittingsduur van de leden ervan, worden geregeld door het bestuur, respectievelijk de algemene ledenvergadering, voor zover deze niet uit het besluit tot instelling van de commissies in kwestie voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures. De commissie brengen regelmatig verslag uit over hun werkzaamheden aan het bestuur, respectievelijk de algemene ledenvergadering. Van iedere commissievergadering wordt een verslag opgemaakt en aan het bestuur ter kennisname toegezonden.
 3. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, maar het bestuur blijft onverminderd verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering. Een commissie kan geen voor de vereniging bindende en rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de instelling is bepaald door de algemene ledenvergadering. De commissie is dan voor dit deel van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering, die de commissie decharge kan verlenen.
 4. De voorzitter heeft toegang tot elke vergadering van een commissie. De voorzitter kan deze toegang delegeren aan een relevante portefeuillehouder binnen het bestuur.
 5. Het in 16.4 gestelde geldt niet voor de kascommissie.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 16.

1. Het bestuur legt jaarlijks een begroting voor het eerstvolgende verenigingsjaar voor aan de algemene vergadering.

2. De door de verschillende categorieën leden en aspiranten jaarlijks te betalen contributie wordt voor elk verenigingsjaar vastgelegd op basis van een door de algemene ledenvergadering bepaald bedrag.

3. Niet-actieve leden krijgen een door het bestuur vast te stellen korting op de voor hen geldende contributie.

4. Dubbelleden krijgen een door het bestuur vast te stellen korting krijgen op de voor hen geldende contributie.

5. Ereleden van de vereniging zijn niet verplicht contributie te betalen.

 

WEDSTRIJDEN

Artikel 17.

Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, wedstrijden te organiseren. Het kan aan bepaalde wedstrijden de kampioenstitel verbinden. Het wedstrijdreglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18.

 1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de Statuten in werking getreden zijn.
 2. Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen van dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaalt.
 3. Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking aan de leden van de vereniging, c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen.
 4. Het Huishoudelijk Reglement kan slechts worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering waarin meer dan de helft van het aantal stemmen vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Er kan alleen tot stemming worden overgegaan als het voorstel tot het betreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is opgenomen.
 5. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering, gehouden op 1 september 2009 te Utrecht.